بانک ملی ایران

۰۲۱-۶۰۹۹۱

 

اداره امور شعب  استان سمنان بانک ملی

۰۲۳-۳۳۳۲۲۲۵ 

 

بانک سپه

۰۲۱-۸۴۴۳۴۰۹۳

 

مدیریت بانک کشاورزی استان البرز

۰۲۶-۳۲۷۵۶۸۲۵

 

بانک کشاورزی

۰۲۱-۸۸۲۴۷۴۷

 

بانک کشاورزی نبش پاتریس لومومبا

۰۲۱-۸۸۲۴۲۷۴۷

 

مدیریت شعب بانک مسکن استان اصفهان
۰۳۱-۳۲۲۱۶۶۰۵

 

بانک مسکن استان مازندران

۰۱۱-۳۳۳۱۳۱۴۵

 

اداره کل آموزش وپرورش شهرستان مرند

۰۴۱-۴۲۲۵۸۹۲۲

مدیریت آموزش وپرورش بابک

۰۳۴-۳۴۱۳۵۰۲۱

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان برخواراصفهان

۰۳۱-۴۵۸۲۲۰۵۷

اداره آموزش وپرورش ناحیه ۴ کرج

۰۲۶-۳۴۲۰۰۱۴۹

اداره کل آموزش وپرورش استان البرز

۰۲۶-۲۳۵۶۳۲۱۶

مدیریت آموزش وپرورش ساوه

۰۸۶-۴۲۵۰۲۴۰

اداره کل آموزش وپرورش منطقه ۱

۰۲۱-۲۲۲۳۹۶۱۶

مدیریت آموزش وپرورش شاهین شهر اصفهان

۰۳۱-۴۵۲۲۸۵۰۰

آموزش وپرورش شهرستان اسلام آباد غرب

۰۸۳-۴۵۲۲۵۰۰۲

آموزش وپرورش ناحیه ۲ استان کرمانشاه

۰۸۳-۳۷۲۱۷۶۰۱

مرکز آموشی درمانی امیرالمومنین

۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۰۱

مدیریت درمان  سازمان تامین اجتماعی بوشهر

۰۷۷-۳۳۳۴۱۷۵۵

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای همدان

۰۸۱-۳۴۲۲۹۸۴۴

مرکز آموزش ودرمانی امیرالمومنین

۰۸۶-۳۴۱۷۳۶۲۶

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

۰۵۱-۵۲۵۲۹۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی تهران

۰۲۱-۸۱۶۳۱

مرکز آموزش درمانی رازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۰۴۱-۳۳۸۰۴۴۸۶

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی بم

۰۳۴-۴۴۳۴۴۰۷

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی لرستان

۰۶۶-۳۳۳۱۹۴۴۹

دانشکده علوم پزشکی معاونت فرهنگی ودانشجویی همدان

۰۸۱-۳۸۳۰۰۷۰

دانشکده علوم پزشکی اراک

۰۸۶-۳۴۱۷۳۵۳۵

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی خراسان شمالی

۰۵۸-۳۱۵۱۱۱۱۸

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

۰۸۶-۴۲۲۲۳۴۸۸

معاونت دانشچویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۰۲۱-۸۸۹۷۹۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز-بیمارستان امام رضا

۰۴۱-۳۳۳۴۷۰۵۴

معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

۰۵۱-۴۳۳۰۷۱۳۱

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جاجرم

۰۵۸-۳۲۲۷۶۰۰۱

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پل دختر

۰۶۶-۳۲۲۲۰۷۲۷

شبکه بهداشت و درمان اسلام آبادغرب

۰۸۳-۵۲۳۴۱۱۱

شبکه بهداشت ودرمان اسلام آباد

۰۸۶-۵۲۳۴۱۱۱

شبکه بهداشت ودرمان داراب

۰۷۱-۵۳۵۴۰۰۱۱

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زرین دشت

۰۷۱-۵۳۷۲۸۰۷۵

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زرین دشت

۰۷۱-۵۳۷۲۸۰۷۵

شبکه بهداشت ودرمان رباط کریم

۵۶۴۲۶۱۴۷

شبکه بهداشت ودرمان سراوان

۰۵۴-۳۷۶۲۳۱۱۰

شبکه بهداشت ودرمان داراب

۰۷۱-۵۳۵۴۰۰۱۱

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان دانشگاه پزشکی تبریز

۰۴۱-۴۴۵۵۰۳۴۰

شبکه بهداشت ودرمان اردل چهارمحال وبختیاری

۰۳۸-۳۴۳۴۲۱۶۰

مرکز بهداشت منوجان دانشگاه جیرفت استان کرمان

۰۳۴-۴۳۳۰۱۹۴۰

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورزقان دانشگاه پزشکی تبریز

۰۴۱-۴۴۵۵۰۳۴۰

بیمارستان دوازده فروردین کهنوج

۰۳۴-۴۳۲۰۷۴۷۴۵

بیمارستان قلب تهران

۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۰

مرکز آموزش درمانی بیمارستان پاستور کرمان

۰۳۴-۴۴۳۱۹۴۰۰

بیمارستان لیعصر قایمشهر

۰۱۱-۴۲۰۳۲۰۳۲

بیمارستان امام سجاد یاسوج

۰۷۴-۳۳۲۲۳۲۰۸

بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز

۰۷۱-۳۶۳۲۳۰۶۷

بیمارستان امام خمینی

۰۲۱-۶۶۹۴۰۰۳۴

بیمارستان آموزشی ودرمانی نهم دی تربت حیدریه

۰۵۱-۵۲۲۲۶۰۱۶

بیمارستان ولیعصر قایم شهر مازندران

۰۱۱-۴۲۰۳۲۰۳۲

مرکز آموزشی درمانی بیمارستان پاستور

۰۳۴-۴۴۳۱۹۹۰۰

بیمارستان خرم آباد

۰۶۶-۳۳۴۱۳۲۰۰

بیمارستان امام خمینی کوهدشت

۰۶۶-۳۲۶۳۳۰۰۱

بیمارستان امام حسن مجتبی داراب

۰۷۱-۵۳۵۲۶۹۹۰

بیمارستان شهید دکتر معیری

۰۲۱-۷۷۵۲۱۵۵۲

بیمارستان استاد علی نسب

۰۴۱-۳۲۳۰۵۹۱۰

بیمارستان ولیعصر کازرون

۰۷۱-۴۲۲۲۷۰۸۰

بیمارستان امام خمینی بروجرد

۰۶۶-۴۲۵۰۳۰۵۴

بیمارستان تامین اجتماعی امام علی چهار محال بختیاری

۰۳۸-۳۲۴۲۴۹۰۰

بیمارستان کودکان بهرامی

۰۲۱-۷۳۰۱۳۰۰۰

بیمارستان خاتم الانبیا گنبد کاووس

۰۱۷-۳۳۳۸۶۰۶۱

بیمارستان شهید صدوق یزد

۰۳۵-۳۸۲۲۴۰۰۰

بیمارستان پیوند اعضا ابو علی سینا

۰۷۱-۳۳۴۴۰۰۰۰

بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب

۰۷۶-۴۲۲۱۴۱۲۰

مرکز آموزش درمانی بیمارستان کودکان هرمزگان

۰۷۶-۳۳۶۶۷۲۰۰

بیمارستان شهید چمران استان اصفهان

۰۳۱-۳۲۶۰۰۹۶۱

بیمارستان خاتم الانبیا ایرانشهر استان بلوجستان

۰۵۴-۳۷۲۲۷۴۱۱

بیمارستان تامین اجتماعی امام موسی کاظم ماهشهر

۰۶۲-۵۲۳۸۰۶۲۷

پلی کلینیک آیت اله کمالوند خرم آباد

۰۶۶-۳۳۳۱۷۶۰۶

درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی اشتهارد

۰۲۶-۳۷۷۲۴۸۸۱

درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار

۰۲۳-۳۴۲۲۵۲۷۰

درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان قیر وکارزین

۰۷۱-۵۴۵۲۷۲۴۹

دی کلیلینیک شهید سلیمانی

۰۲۱-۵۵۹۰۰۰۱۱

مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان

۰۲۴-۳۳۰۱۱۳۹

بیمارستان خرم آباد

۰۶۶-۳۳۴۱۳۲۰۰

دی کلنیک ایلام

۰۸۴-۳۲۲۳۱۱۵۶

بیمارستان تامین اجتماعی امام علی چهار محال بختیاری

۰۳۸-۳۲۴۲۴۹۰۰

اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران کرمان

۰۳۴-۳۲۱۶۳۹۸۶

اداره کل امورمالیاتی چهارمحال وبخیاری

۰۳۸-۳۲۲۲۲۰۱۲

اداره کل اوقاف همدان

۰۸۱-۳۸۲۱۰۴۹۳

اداره کل راه آهن شمال

۰۱۱-۳۳۱۲۲۴۲۳

اداره کل فرودگاه های استان مازندران

۰۱۱-۳۳۲۵۴۴۱۷

اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل

۰۴۵-۳۳۷۲۲۰۶۲

اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان مازندران

۰۱۱-۳۳۳۶۲۰۷۶

اداره تامین اجتماعی شعبه ۴ قم

۰۲۵-۳۸۷۵۱۲۱۳

اداره کل بنادر ودریانوردی شهید رجایی

۰۷۶-۳۳۵۱۴۰۰۱

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

۰۵۱-۳۳۴۰۰۰۴۹

اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان وبلوچستان

۰۵۴-۳۱۲۸۳۰۰

اداره کل بنادر ودریانوردی سیستان وبلوچستان

۰۵۴-۳۱۲۸۳۰۰۰

اداره کل راه آهن

۰۱۱-۳۳۱۲۲۴۲۳

اداره کل بیمه سلامت اصفهان

۰۳۱-۳۶۶۷۴۴۸۱

اداره کل دامپزشکی چهارمحال وبختیاری

۰۳۸-۳۳۳۳۹۰۰۸

 

آتیه پردازان ظهور
۰۲۱-۶۶۹۲۵۷۶۳  
صنایع الکترونیک شیراز
۰۲۱-۲۳۸۲۴۹۱۸
کمیته امداد امام خمینی
۰۲۱-۴۴۶۶۹۳۶۲  
ساختمان امورمالیاتی
۰۹۱۹۰۲۸۴۰۱۹
کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی
۰۴۱-۳۴۷۶۳۵۲۶  
دادگستری استان همدان
۰۸۱-۳۸۲۵۳۲۳۰  
جمعیت هلال احمرقم
۰۲۵-۳۷۷۰۸۰۷۸  
مرکز ملی رقابت
۸۸۰۸۸۴۳۲
مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز
۰۷۱-۳۶۱۲۵۲۰۶
مدیریت تامین اجتماعی لرستان
۰۶۶-۳۳۳۵۲۵۲۳  
منطقه۶ عملیات گاز استان هرمزگان
۰۷۶-۳۳۶۷۸۱۰۰  
تامین اجتماعی شعبه اشکذر
۰۳۵-۳۲۷۲۲۱۵۵  
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
۰۲۱-۸۴۲۱۲۰۰۰  
دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرق
۰۴۱-۳۴۷۷۹۰۱۱  
مرکز ملی رقابت
۸۸۰۸۸۴۳۲  
مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز
۰۷۱-۳۶۱۲۵۲۰۶  
مدیریت تامین اجتماعی لرستان
۰۶۶-۳۳۳۵۲۵۲۳  
منطقه۶ عملیات گاز استان هرمزگان
۰۷۶-۳۳۶۷۸۱۰۰  
تامین اجتماعی شعبه اشکذر
۰۳۵-۳۲۷۲۲۱۵۵  
صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
۰۲۱-۸۴۲۱۲۰۰۰  
دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرق
۰۴۱-۳۴۷۷۹۰۱۱  
بنیاد شهید وامور ایثارگران
۰۲۱-۴۲۵۸۱۲۱۶  
توانیر
۰۲۱-۸۸۸۸۰۲۹۸  
پژوهشکده فرهنگ هنر وارتباطات
۰۲۱-۸۸۹۰۲۲۱۴  
هیات امنایرصرفه جویی ارزی
۰۲۱-۸۸۰۷۲۴۴  
شرکت امور اقتصادی ودارایی استان تهران
۰۲۱-۲۲۹۰۰۴۴۰
  
سازمان دامپزشکی کشور
۰۲۱-۸۸۹۵۳۴۰۰
 
سازمان بنادر ودریانوردی
۰۲۱-۸۴۹۳۱
 

سازمان تبلیغات اسلامی

۰۲۱-۶۶۴۹۸۸۸۲

 

سازمان جهاد کشاورزی

۰۳۴-۳۲۴۴۰۱۵۱

 
سازمان توسعه وبازسازی معادن وصنایع معدنی ایران
۰۲۱-۸۸۳۰۸۱۳۹
 
سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر استان تهران
۰۲۱-۸۸۸۰۳۸۷۶

 

سازمان بهزیستی کشور
۰۲۱-۶۶۷۰۲۰۰۱
 

سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

۰۲۱-۲۲۰۲۴۹۴۹

 
سازمان تامین اجتماعی شعبه بردسکن استان خراسان رضوی
۰۵۱-۵۵۴۲۲۵۶۰
 
سازمان نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کشور
۰۲۱-۲۴۵۷۲۲۲۰
 
سازمان فضایی ایران
۰۲۱-۲۲۰۲۸۶۸۷
 

 

آتیه پردازان ظهور

۰۲۱-۶۶۹۲۵۷۶۳

صنایع الکترونیک شیراز

۰۲۱-۲۳۸۲۴۹۱۸

کمیته امداد امام خمینی

۰۲۱-۴۴۶۶۹۳۶۲  

ساختمان امورمالیاتی

۰۹۱۹۰۲۸۴۰۱۹

کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی

۰۴۱-۳۴۷۶۳۵۲۶

دادگستری استان همدان

۰۸۱-۳۸۲۵۳۲۳۰

جمعیت هلال احمرقم

۰۲۵-۳۷۷۰۸۰۷۸

مرکز ملی رقابت

۸۸۰۸۸۴۳۲

مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز

۰۷۱-۳۶۱۲۵۲۰۶

مدیریت تامین اجتماعی لرستان

۰۶۶-۳۳۳۵۲۵۲۳

منطقه۶ عملیات گاز استان هرمزگان

۰۷۶-۳۳۶۷۸۱۰۰

تامین اجتماعی شعبه اشکذر

۰۳۵-۳۲۷۲۲۱۵۵

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

۰۲۱-۸۴۲۱۲۰۰۰

دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرق

۰۴۱-۳۴۷۷۹۰۱۱

مرکز ملی رقابت

۸۸۰۸۸۴۳۲

مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز

۰۷۱-۳۶۱۲۵۲۰۶

مدیریت تامین اجتماعی لرستان

۰۶۶-۳۳۳۵۲۵۲۳

منطقه۶ عملیات گاز استان هرمزگان

۰۷۶-۳۳۶۷۸۱۰۰

تامین اجتماعی شعبه اشکذر

۰۳۵-۳۲۷۲۲۱۵۵

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

۰۲۱-۸۴۲۱۲۰۰۰

دانشگاه فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرق

۰۴۱-۳۴۷۷۹۰۱۱

بنیاد شهید وامور ایثارگران

۰۲۱-۴۲۵۸۱۲۱۶

توانیر

۰۲۱-۸۸۸۸۰۲۹۸

پژوهشکده فرهنگ هنر وارتباطات

۰۲۱-۸۸۹۰۲۲۱۴

هیات امنایرصرفه جویی ارزی

۰۲۱-۸۸۰۷۲۴۴

شرکت امور اقتصادی ودارایی استان تهران

۰۲۱-۲۲۹۰۰۴۴۰